Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

EKSPERTS
(Sludinājums no NVA)

Izglītības un zinātnes ministrija atkārtoti izsludina atklātu konkursu uz

Struktūrfondu departamenta eksperta  (vispārējās izglītības attīstības jomā)

 valsts civildienesta ierēdņa amatu

(viena amata vieta uz noteiktu laiku - līdz 2021.gada 31.decembrim)

Amata mērķis:

Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas, ieviešanas un uzraudzības nodrošināšana 2014.-2020.gada plānošanas periodā vispārējās izglītības attīstības jomā

Galvenie amata pienākumi:

- sniegt priekšlikumus Eiropas Savienības struktūrfondu investīciju vajadzībām vispārējās izglītības attīstības jomā, pamatojoties uz sektora datu analīzi;

- izstrādāt Ministru kabineta noteikumus un to grozījumus par ministrijas kompetencē esošo struktūrfondu specifisko atbalsta mērķu īstenošanu vispārējās izglītības attīstības jomā;

- uzraudzīt specifisko atbalsta mērķu rezultātu sasniegšanu, analizēt to ieviešanas progresu un izstrādāt priekšlikumus uzlabojumiem;

- izstrādāt ministrijas iekšējos tiesību aktus, procedūru aprakstus, kā arī piedalīties politikas plānošanas dokumentu izstrādē;

- atbilstoši pilnvarojumam pārstāvēt ministrijas un departamenta viedokli semināros, apspriedēs, konsultatīvās un ekspertu padomēs, komisijās un darba grupās departamenta kompetences ietvaros.

Prasības pretendentiem/-ēm:

- Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām. Šā panta pirmās daļas 4.punkts neattiecas uz personu, kura pretendē uz ierēdņa amatu, kas ir vakants uz noteiktu laiku.

- Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.

- Pieredze darbā valsts pārvaldē ilgāka par vienu gadu.

- Pieredze darbā struktūrfondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu administrēšanas vai projektu vadības jautājumos ilgāka par vienu gadu.

- Zināšanas par struktūrfondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu administrēšanu vai projektu vadības jautājumiem.

- Zināšanas par normatīvajiem aktiem struktūrfondu jomā, par struktūrfondu plānošanu, īstenošanu, ietekmes izvērtēšanu, uzraudzību.

- Zināšanas par politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem vispārējā izglītībā.

- Angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru svešvalodā.

- Spēja operatīvi veikt liela apjoma informācijas analītisku apstrādi un būtiskāko datu akcentēšanu, izdarīt atbilstošus secinājumus, argumentējot viedokli.

- Prezentācijas, sadarbības un komunikācijas prasmes.

- Prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru, tai skaitā labas iemaņas darbā ar MS Excel un PowerPoint.

Ministrija piedāvā:

-  iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu profesionālā kolektīvā valsts pārvaldē,

- mēnešalga: 1.kategorijai 940 euro, 2.kategorijai 1115 euro, 3.kategorijai 1287 euro, atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei, amats klasificēts 44.amata saimes IIB līmenī, 10.mēnešalgu grupā;

- sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu, stājoties amatā,

- labus darba apstākļus - Rīgā, Smilšu ielā 7 (Vecrīgā).

Iesniedzamie dokumenti:

    pieteikuma vēstule, kurā lūdzam aprakstīt profesionālo pieredzi, tostarp pieredzi struktūrfondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu administrēšanā, projektu vadībā un pieredzi valsts pārvaldē, norādot periodu (ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta minētā pieredze, konkursa komisija uzskata, ka pretendentam nav šādas pieredzes);

    CV (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai);

    izglītības dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā).

Pretendentiem/-ēm pieteikties 20 (divdesmit) dienu laikā no konkursa izsludināšanas dienas Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā iesniedzamos dokumentus:

- nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības nodaļai (Vaļņu iela 2, 407.kabinets, Rīga, LV-1050);

- nosūtot uz e-pasta adresi ar norādi „Struktūrfondu departamenta eksperts”.

Informējam, ka amata konkurss noritēs 2 kārtās šādi:

1.kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana;

2.kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta katra pretendenta piemērotība noteiktajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka:
1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija, kontaktinformācija: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām. Pamatojoties uz Valsts civildienesta likuma 7.panta 1.1 daļu uz minēto ierēdņa amatu var pretendēt persona, kura ir sasniegusi likumā noteikto pensijas vecumu, jo amats ir vakants uz noteiktu laiku.

Tālrunis uzziņām 67047832.

Darba piedāvājums publicēts:
09.10.2019.49
Pieteikšanās termiņš:
28.10.2019.
Uzņēmums:
LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Vaļņu iela 2, Rīga, Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
940 – 1287
Amata kategorija:
Valsts pārvalde
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/Ulob vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv