Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

INFORMĀCIJAS SISTĒMAS DROŠĪBAS PĀRVALDNIEKS
(Sludinājums no NVA)

Rīgas pilsētas pašvaldība
izsludina atklāto konkursu uz
IT drošības pārvaldnieka
amata vietu

Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrā

(1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs ir Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde, kas uzrauga pašvaldības administrācijas un kapitālsabiedrību personas datu aizsardzību un informācijas tehnoloģiju drošību un atbilstību normatīvo aktu prasībām, koordinē pašvaldības iestāžu pārziņā esošās IT infrastruktūras drošības pārvaldību, kā arī nodrošina datu aizsardzības speciālista pienākumu veikšanu pašvaldībā.

Galvenie amata pienākumi:
-    pildīt normatīvajos aktos paredzētās informācijas sistēmu drošības pārvaldnieka funkcijas;
-    izstrādāt un aktualizēt ar informācijas sistēmu drošību saistīto dokumentāciju un procedūras (tostarp iekšējos normatīvos aktus);
-    uzraudzīt informācijas sistēmu drošību un normatīvajos aktos noteikto drošības prasību ievērošanu;
-    koordinēt Pašvaldības iestāžu pārziņā esošo informācijas sistēmu un IT drošības incidentu analīzi, IT infrastruktūras un informācijas sistēmu riska analīzi;
-    sniegt konsultācijas pašvaldības iestādēm IT drošības jautājumos.

Prasības pretendentiem:
-    augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība (izglītība datorzinātnē vai informācijas sistēmās vai tiks uzskatīta par priekšrocību), kā arī zināšanu papildināšana profesionālās kvalifikācijas noturēšanai un paaugstināšanai;
-    vēlama darba pieredze IT jomā un informācijas sistēmu drošības pārvaldības jomā;
-    zināšanas par LVS ISO/IEC 27001 un ISO/IEC 27701 un citiem ar nozari saistītiem IT drošības standartiem;
-    padziļinātas zināšanas par informācijas sistēmu uzbūvi, darbības principiem;
-    vēlama pieredze darbam ar IT drošības risinājumiem – ugunsmūriem, Drošības informācijas un notikumu apstrādes (SIEM) risinājumiem, utml.
-    zināšanas par spēkā esošiem normatīvajiem aktiem IT drošības jomā un IT jomā kopumā;
-    nepieciešamas valsts valodas zināšanas atbilstoši augstākā līmeņa prasībām, kā arī spēj lasīt un izprast tehniskos rakstus, kā arī specifisko informāciju IT drošībā, angļu valodā.

Piedāvājam:
-    stabilu un pastāvīgu darbu, atvērtu un dinamisku darba vidi;
-    iespēju pilnveidot profesionālās iemaņas;
-    mēnešalgu no 1339 līdz 1917 euro (pirms nodokļu nomaksas);
-    sociālās garantijas (piemēram, veselības apdrošināšana, uzsākot darba tiesiskās attiecības, atvaļinājuma pabalsts vienu reizi kalendāra gadā līdz 50% no mēnešalgas);
-    piemaksas (līdz 60% no mēnešalgas), prēmijas un naudas balvas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam;
-    atvaļinājumu (ikgadējais atvaļinājums 4 kalendāra nedēļas, papildatvaļinājums līdz 10 darba dienām).

Iesniedzamie dokumenti:
-    motivēta pieteikuma vēstule;
-    dzīves gājuma un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
-    izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumus nosūtīt elektroniski līdz 04.10.2021. Rīgas domes Personāla nodaļai uz elektroniskā pasta adresi , vai arī iesniegt klātienē Rīgas domes Personāla nodaļā – Rīgā, Rātslaukumā 1, 462.kabinetā, vai nosūtot pa pastu slēgtā aploksnē ar atzīmi “IT drošības pārvaldnieka amata konkursam” un norādot uz tās pretendenta vārdu, uzvārdu un kontakttālruni.
Adrese sūtīšanai pa pastu: Rīgas domes Personāla nodaļa, Rātslaukums 1, Rīga,
LV-1539. Tālrunis informācijai: 67012315.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Rīgas domes Personāla nodaļa informē, ka:
1) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība. (Rīga domes Personāla nodaļa) Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539; elektroniskā pasta adrese: ;
2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007; elektroniskā pasta adrese: ;
3) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Visa informācija, kas iegūta personāla atlases laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā divus gadus par amata pretendentiem, lai nodrošinātu pašvaldības tiesiskās intereses. Gadījumā, ja pašvaldība saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam;
4) ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, var tikt pievienoti Jūsu darbinieka lietai un glabāti personas lietas glabāšanai noteikto laiku;
5) Jums ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu minētajam lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.


Darba piedāvājums publicēts:
14.09.2021.8
Pieteikšanās termiņš:
04.10.2021.
Uzņēmums:
Rīgas pilsētas pašvaldība
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Dzirciema iela 28, Rīga, Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
1339 – 1917
Amata kategorija:
IT / Datori / Telekomunikācijas / Elektronika
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/DJ3b vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv