Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

SĒTNIEKS
(Sludinājums no NVA)

Rīgas pilsētas pašvaldības, reģ.Nr.90011524360, iestāde
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
izsludina atklāto konkursu uz vienu sētnieka amata vietu
Kapsētu pārvaldes Bolderājas kapsētā


Sētnieka galvenie amata pienākumi:

1.    Nodrošināt kapsētas kantora un kapličas telpu, kapsētas un tai piegulošo teritoriju savlaicīgu uzkopšanu un tīrību.

2.    Regulāri, katru dienu apsekot kapsētas teritoriju, sniegt informāciju kapsētas pārzinim par teritorijas stāvokli (atkritumu uzkrājumi, nokaltušie un nogāztie koki (avārijas stāvoklī), salauzti žoga posmi u.c. postījumi).

3.    Kopt ārpus kapavietām esošo un kapsētai piegulošo teritoriju.

4.    Ziemas laikā laikus notīrīt kapsētas galvenos ceļus un celiņus.

5.    Pirms ziemas sezonas sagatavot sniega un ledus tīrīšanai nepieciešamo inventāru un     materiālus (smiltis kapsētai piegulošo ietvju un kapsētas ceļu un celiņu kaisīšanai atkalas laikā visai ziemas sezonai).

6.    Nožogot ietves bīstamo joslu laikā, kad tiek veikti jumta remonta darbi, tīrīts sniegs     vai izveidojušās lāstekas.

7.    Valsts svētku, svinamajās un piemiņas dienās noteiktā laikā izkārt pie kapsētas kantora ēkas fasādes valsts karogu, laikus to noņemt un glabāt.

8.    Bēru ceremonijas norisei noklāt ceļu ar egļu skujām un ievietot kapličā esošajos svečturos sveces, pēc kapsētas pārziņa norādījuma.


Prasības pretendentam:

-    vēlama vidējā izglītība;

-    vēlama iepriekšējā darba pieredze;

-     valsts valodas prasme A līmenī;

-    labas saskarsmes spējas, precizitāte un atbildība par veicamo uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.


Piedāvājam stabilu atalgojumu (bruto alga 500,- euro mēnesī) un sociālās garantijas.

Darbavietas adrese:

Bolderājas kapsēta (Mazā Kleistu ielā 16, Rīgā).


CV un pieteikumu sūtīt Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam uz e-pasta adresi

Mērķis personas datu apstrādei

Darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

Apstrādes juridiskais pamats

1.      Pārzinim tiesību aktos (Darba likumā) noteikto juridisko pienākumu izpilde.

2.      Līguma ar datu subjektu noslēgšana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts) – attiecībā uz to pretendentu datu apstrādi, par kuriem ir pieņemts lēmums noslēgt darba līgumu.

3.      Pārzinim apstrāde ir vajadzīga Pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai - saņemot Jūsu kā pretendenta pieteikumu, Pārzinim rodas tiesiska interese apstrādāt Jūsu saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdu gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi.

Iespējamie personas datu saņēmēji

Pašvaldības darbinieki, kas saistīti ar konkrēto atlases procesu.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

Visa informācija, kas iegūta personāla atlases laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā divus gadus par amata pretendentiem, lai nodrošinātu pašvaldības tiesiskās intereses. Gadījumā, ja pašvaldība saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.

Ja Jūs būsiet iesnieguši CV un tam pievienotos dokumentus, neadresējot konkrētai amata vakancei, vai devuši piekrišanu izmantot CV un tam pievienotos dokumentus arī vēlākām atlasēm, Jūsu CV un tam pievienotie dokumenti tiks saglabāti vienu gadu. Jums vienmēr ir tiesības atsaukt savu piekrišanu šādu datu glabāšanai.

Ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, tiks pievienoti Jūsu darbinieka personas lietai un glabāti visu darba līguma spēkā esamības laiku.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

Pārzinis ievāc Jūsu informāciju, lai veiktu personāla atlases procesu, izpildītu Pārzinim saistošos juridiskos pienākumus un, lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos noteiktas informācijas iegūšana Pārzinim ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt darba attiecību uzsākšanu.

Datu avoti

·        No Jums, iesniedzot Pārzinim pieteikumu un CV dalībai konkursā uz vakanto amatu.

·        Savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums.

·        No Jums, ja Jūs iesniegsiet Pārzinim kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet Pārzinim.

·        No Jums, ja Jūs sniedzat informāciju par pretendentu.

·        Attiecīgos gadījumos, no videonovērošanas ierakstiem un piekļuves kontroles sistēmām.

Attiecīgo personas datu kategorijas

Personas datus, lai pārbaudītu Pārzinim sniegtās informācijas patiesumu, kā arī lai izvērtētu Jūsu atbilstību vakantajam amatam.


Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:
1.    pieprasīt Pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
2.    iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Darba piedāvājums publicēts:
14.09.2021.7
Pieteikšanās termiņš:
27.09.2021.
Uzņēmums:
Rīgas pilsētas pašvaldība
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Mazā Kleistu iela 16, Rīga, Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
500 – ...
Amata kategorija:
Cita
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/QK3b vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv