Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

SKOLAS DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS
(Sludinājums no NVA)

Dienvidkurzemes novada pašvaldība 

(reģistrācijas Nr. 90000058625, adrese Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430)  

izsludina konkursu uz

Nīcas vidusskolas direktora amatu  

(profesiju klasifikators 1345 08)

Darbs uz nenoteiktu laiku.

Mēnešalga - 1948 EUR (bruto, atbilstoši tarifikācijai).

Darba vieta –  Skolas iela 14, Nīca, Dienvidkurzemes novads. 

Darba laiks - 40 stundas nedēļā.

Nīcas vidusskolas direktors ir amatpersona.

 

Nīcas vidusskolas direktora galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošina Latvijas Republikas likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu realizāciju un ievērošanu izglītības iestādes darbībā;
 • nodrošina izglītības iestādi ar amatam atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem, nosaka amatu pienākumus, organizē apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu;
 • atbild un organizē izglītības iestādes darbību reglamentējošo iekšējo normatīvo dokumentu izstrādi;
 • vada, plāno un organizē iestādes administratīvo darbību, nodrošina savlaicīgu  metodiskā darba plānošanu, programmu izstrādi, kontrolē un koriģē izpildes gaitu;
 • pieņem darbā un atbrīvo pedagogus un citus darbiniekus normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;
 • izstrādā iestādes budžeta projektu, iesniedz to apstiprināšanai Dienvidkurzemes novada pašvaldībā;
 • pārvalda un veic finanšu, personāla un citu resursu sadali, slēdz līgumus par iestādes kompetencē esošiem jautājumiem saskaņā ar iestādes nolikumu;
 • sadarbojas ar Izglītības un zinātnes ministriju, novada pašvaldību izglītības procesa organizācijas un kvalitātes nodrošināšanas jautājumos;
 • organizē vienotas datu bāzes veidošanu un uzturēšanu izglītības iestādē;
 • nodrošina drošu darba, mācību un citu pasākumu vidi;
 • atbild par Ministru kabineta apstiprinātās obligātās dokumentācijas atbilstību prasībām un nodrošina tās uzglabāšanu un drošību izglītības iestādē;
 • sniedz atbalstu iestādes darbiniekiem pamatdarbības jautājumos;
 • pārzina normatīvos aktus izglītības jautājumos, seko izmaiņām tajos, savlaicīgi informē darbiniekus un koriģē iestādes darbu reglamentējošos iekšējos normatīvos aktus;
 • izskata ierosinājumus un sūdzības savas kompetences ietvaros, likumā noteiktajā kārtībā sagatavo atbildes;
 • sadarbojas ar Dienvidkurzemes novada pašvaldību, nodrošina izglītības attīstības programmas izstrādi un realizāciju.
 • Obligātās prasības Nīcas vidusskolas direktora amata kandidātam:​

 • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • pretendenta izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienu Eiropas Savienības oficiālo valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • pretendentam ir vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā. 
 • Papildus prasības:

 • izpratne par izglītības iestādes vadīšanu;
 • pārzināt normatīvos aktus, kas reglamentē izglītības iestādes darbību, vispārējās izglītības jomu, tās attīstības tendences un valsts un pašvaldības izglītības attīstības prioritātes;
 • nepieciešamas zināšanas izglītības iestādes darba organizācijā (lietvedība, personāla vadība un darba tiesiskās attiecības, iepirkumu organizēšana, iestādes finanšu un budžeta vadības principi) un šo jomu reglamentējošu normatīvo aktu pārzināšana;
 • pārzināt izglītības iestādes amatpersonu kompetences informācijas izmantošanā, sniegšanā un personu datu apstrādes principus;
 • gatavība vadīt pārmaiņu procesus iestādē;
 • pieredze komandas vadīšanā – spēja efektīvi sadarboties ar kolēģiem, motivēt darbiniekus;
 • labas prasmes strādāt ar informācijas un komunikācijas  tehnoloģijām, t.sk. darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī, pieredze darbā ar datu bāzēm, lietvedības sistēmu;
 • nevainojama reputācija;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.
 • Nepieciešamās kompetences:

 • vīzija par Nīcas vidusskolas attīstības virzieniem 3 (trīs) gadiem;
 • spēja uzņemties atbildību par savas darbības rezultātiem un pieņemtajiem lēmumiem, orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • labas saskarsmes un komunikāciju spējas, prezentācijas prasmes, prasme paust savu viedokli, spēja strādāt komandā, analītiska un stratēģiska domāšana, spēja ātri reaģēt un pieņemt lēmumus nestandarta situācijās,  atbildības sajūta un precizitāte.
 • Pretendenti iesniedz šādus dokumentus:

  • pieteikums amatam/motivācijas vēstule;
  • nolikuma prasībām atbilstošu izglītības dokumentu kopijas;
  • īss dzīves un darba gaitu apraksts – CV;
  • vīzija par Nīcas vidusskolas attīstības virzieniem 3 (trīs) gadiem, apjoms – viena A4 lapaspuse;
  • apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu (3.pielikums);
  • pretendents var iesniegt atsauksmes, rekomendācijas vai citus dokumentus, kas apliecina pretendenta atlasei izvirzīto prasību izpildi vai nepieciešamās prasmes (papildus izglītība, apmācības).

  Ar konkursa nolikumu var iepazīties

  Kontaktinformācija Ginta Kampare, tālrunis 29111923

  Jūsu personas datu apstrādes mērķis – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

  Personas datu pārzinis: Dienvidkurzemes novada pašvaldība, reģ.Nr.90000058625, Lielā iela  76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads,LV-3430.

  Darba piedāvājums publicēts:
  10.07.2024.19
  Pieteikšanās termiņš:
  09.08.2024.
  Uzņēmums:
  Dienvidkurzemes novada pašvaldība
  Atrašanās vieta:
  LATVIJA, Skolas iela 14, Nīca, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads., Latvija
  Darba laiks:
  Pilna slodze
  Atalgojuma līmenis:
  1948 – ...
  Amata kategorija:
  Izglītība / Zinātne
  Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/H6Yb vai

  Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
  Twitter
  Facebook
  Draugiem.lv